Llei general de publicitat

Llei 29/2009, de 30 de desembre, per la que es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per a la millora de la protecció dels consumidors i usuaris.

PREÀMBUL I

L’activitat normativa de la Unió Europea introdueix canvis notables en diferents àmbits del mercat interior que presenten una intensa interrelació entre si, com són, en el que aquí interessa, la competència deslleial, la publicitat, la protecció dels consumidors i el comerç minorista.

Uns canvis que han estat operats, en primer lloc, per la Directiva 2005/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de maig de 2005, relativa a les pràctiques comercials deslleials de les empreses en les seves relacions amb els consumidors en el mercat interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consell, les Directives 97/7/CE, 98/27/CE i 2002/65/CE del Parlament Europeu i del Consell i el Reglament (CE) n.º 2006/2004 del Parlament Europeu i del Consell (Directiva sobre les pràctiques comercials deslleials).

I, en segon lloc, per la Directiva 2006/114/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, sobre publicidad enganyosa i publicitat comparativa, que codifica les modificacions de la Directiva 84/450/CE.

La incorporació al Dret espanyol d’aquestes directives, que duu a terme aquesta llei, ha comportat una modificació important de diverses lleis: la Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial, que regula de manera unitària aquesta matèria; el text refós de de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovqt pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que duu aquesta protecció a l’àmbit de la llei anterior; la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de Publicitat.

Descarregar Llei aquí.