Webcams. El seu ús complica salvaguardar la imatge dels menors

Existeixen càmeres integrades en molts dispositius com els mòbils, tablets, portàtils o les webcams pels ordinadors, l’ús dels quals ha de ser acurat entre els menors. No és recomanable el seu accés injustificat en edats inferiors als 14 anys, encara que el seu ús és freqüent en l’àmbit domèstic i escolar.

Un dels grans inconvenients per a la utilització adequada d’aquestes noves eines és la falta d’educació audiovisual i sensibilització social. La majoria dels adolescents no troben inconvenient algun a gravar la imatge d’una altra persona, encara que sigui desconeguda, i publicar-la en una xarxa social. No saben que poden incórrer en un delicte, ni saben els riscos que comporta un ús inadequat i desconeixen el dret a la intimitat, a la bona fama i a la privadesa.

Però salvaguardar la imatge dels menors també és tasca de pares i educadors. Especialment, crida l’atenció l’exposició dels fills en xarxes socials, vídeos o fotos de contacte.

D’altra banda, en molts centres educatius està prohibit l’ús dels telèfons a classe per motius obvis: distreure a l’alumne, els companys o al propi docent, però no hi ha una postura definida davant els freqüents incompliments i sorgeixen nombrosos problemes en requisar els terminals. En aquest sentit, els pares no haurien de posar traves a l’autoritat del professorat.

En l’etern debat de quina edat deuria tindre un menor per disposar d’un mòbil, sovint s’utilitza com a justificació la necessitat de tenir-los localitzats. No obstant, per a això no és necessari tenir un Smartphone, n’hi ha prou amb un telèfon senzill. Es recomana retardar, en la mesura del possible, l’edat de possessió del mòbil, no abans dels 12, i establir normes referents a l’espai, els temps i els usos.

Tot i això, un dels grans obstacles per a l’educador responsable és lluitar contra les tendències socials que marquen que cada vegada s’avanci més la seva adquisició, per ser el regal més demandat i consentit de forma generalitzada.

Si el menor disposa d’un mòbil, aquest mai hauria de portar incorporada una càmera ni accés a internet. Els possibles beneficis no es veuen compensats enfront d’innombrables riscos com el sexting, el grooming o el ciberbullying.

En referència a les webcams, cal mantenir els antivirus i sistemes de protecció dels ordinadors actualitzats ja que, alguns programes permeten controlar i activar les càmeres web de forma remota. De la mateixa manera, la webcam hauria d’estar desconnectada habitualment o enfocant a un lloc “segur”, sempre que no s’estigui utilitzant. En cas d’estar incorporada en l’ordinador, es pot tapar amb un paper o una tireta.

Però sobretot, cal conscienciar als menors que no tothom és qui diu ser en internet. Han de conèixer al seu interlocutor, ja que poden gravar-los sense saber-ho, o ser víctimes d’enganys i xantatges per obtenir imatges compromeses.

A la pàgina www.cuidadoconlawebcam.com, Pantallas Amigas publica alguns vídeos amb advertiments sobre la Webcams.

Firma: Álex Estébanez